Sut i Dyfu Watermelons O Hadau?

Mae Watermelon, planhigyn haf nodweddiadol sy'n adnabyddus am fod yn ffrwyth suddiog sy'n llawn fitamin C, yn cychwyn yn bennaf o hadau. Nid oes unrhyw beth tebyg i flas watermelon melys, suddiog ar ddiwrnod poeth o haf.Os ydych chi'n byw mewn hinsawdd gynnes, mae'n hawdd tyfu eich un chi.Mae angen o leiaf dri mis o ddiwrnodau poeth, heulog arnoch chi i dyfu watermelon o hadau i ffrwythau.

Dylai'r tymheredd dyddiol ar gyfartaledd am y tri mis hyn fod o leiaf 70 i 80 gradd, er bod cynhesach yn well.Dilynwch yr awgrymiadau plannu, gofal a chynaeafu hyn i ddysgu sut i dyfu watermelons yn eich gardd iard gefn yr haf hwn.Os ydych chi'n plannu'ch gardd watermelon iard gefn gyntaf, gall ychydig o awgrymiadau helpu i sicrhau'r llwyddiant egino hadau watermelon gorau posibl.

How to Grow Watermelons From Seeds?

Defnyddiwch hadau ffres yn unig

Mae hadau watermelon yn un o'r hadau hawsaf i'w casglu a'u harbed o'r ffrwythau aeddfed.Yn syml, rhowch yr hadau allan o'r watermelon, rinsiwch nhw mewn dŵr i gael gwared ar unrhyw falurion neu sudd ffrwythau, a'u sychu mewn aer ar dyweli papur.Fel arfer, gall hadau watermelon oroesi am oddeutu pedair blynedd.Fodd bynnag, po hiraf y byddwch yn aros, y lleiaf o siawns sydd gennych o gael yr egino gorau.I gael y canlyniadau gorau, plannwch hadau watermelon yn syth ar ôl y cynhaeaf.Wrth brynu hadau wedi'u pecynnu'n fasnachol, gwiriwch y dyddiad dod i ben i sicrhau nad aethpwyd y tu hwnt i'r terfyn pedair blynedd.

Osgoi socian hadau

Gellir socian sawl math o hadau planhigion cyn eu plannu i feddalu'r gôt hadau a chyflymu egino.Fodd bynnag, mae watermelons yn eithriad.Mae socian hadau cyn hau hadau watermelon yn cynyddu'r risg o afiechydon ffwngaidd amrywiol, fel anthracnose a achosir gan y ffwng Anthracnose.

Dechrau hadau dan do

Mae planhigion watermelon yn sensitif iawn i rew a bydd dod i gysylltiad â thymheredd oer yn eu lladd yn gyflym iawn.Rhowch y blaen ar y tymor tyfu trwy blannu hadau watermelon mewn potiau mawn a'u cael dan do tua thair i bedair wythnos cyn y dyddiad rhew olaf yn eich ardal.Ar ôl i'r holl risg o rew fynd heibio, gallwch drawsblannu'ch eginblanhigion watermelon i'r ddaear.Bydd hyn yn eich helpu i fwynhau ffrwyth eich cynhaeaf ychydig wythnosau ymlaen llaw.

Ffrwythloni cyn plannu

Bydd cynyddu lefel ffrwythlondeb y pridd cyn plannu hadau watermelon yn sicrhau egino cyflym a thwf eginblanhigion.I gael y canlyniadau gorau gyda watermelons, defnyddiwch 3 pwys o wrtaith 5-10-10 fesul 100 troedfedd sgwâr o ofod plannu.

Cynyddu'r tymheredd

Mae priddoedd cynhesach yn arwain at egino cyflymach o hadau watermelon.Er enghraifft, mae hadau watermelon yn cymryd tua 3 diwrnod i egino ar 90 gradd Fahrenheit, o'i gymharu â thua 10 diwrnod ar 70 gradd.Os ydych chi'n plannu hadau y tu mewn, ystyriwch ddefnyddio gwresogydd gofod neu fat gwresogi i gynyddu'r tymheredd.Os ydych chi'n plannu hadau yn yr awyr agored, ceisiwch orchuddio'r safle plannu â tomwellt plastig du i helpu i amsugno golau haul a chynyddu tymheredd y pridd yn ystod y dydd, sydd yn ei dro yn cyflymu egino watermelons.

Peidiwch â phlannu yn rhy ddwfn

Ni fydd hadau a heuir yn rhy ddwfn yn sefydlu'n iawn.Ar gyfer yr egino gorau, claddwch hadau watermelon ar ddyfnder rhwng 1/2 ac 1 fodfedd.

 


Amser post: Tach-10-2021